Alle tok gjenvalg til HAFAST-styret

– Dette viser at sentrale aktører har stor tro på at prosjektet skal realiseres, sa styreleder Nesvik da det ble klart at alle styremedlemmer og varamedlemmer tok gjenvalg til styret.

I tillegg til styremedlemmer, så tok også valgkomiteen gjenvalg! Videre ble både årsregnskap og gjennomgang av emisjonen presentert samt meldingen fra styret om året 2020. På årets generalforsamling deltok også fylkesordfører Tove-Lise Torve. Fylkeskommunen ga tidligere i år en viktig støtte til HAFAST ved å bevilge 1 million kroner til prosjektet.

HAFAST jobber nå inn mot sentrale politikere for å få på plass videre planleggingsmidler til HAFAST i Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2028 og årlige bevilgningene over statsbudsjettet. Når det gjelder midler til oppstart av bygging av prosjektet så er målet at dette skal komme inn i NTP ved neste rullering som er om fire år, 2026. For mer informasjon se melding nedenfor til generalforsamlingen.

Melding fra styret 2020

Innledning.

Krav til årsberetning for små foretak (slik som Hareid Fastlandsamband AS) ble opphevet 1. januar 2018, med virkning for regnskapsåret 2017. Styret i Hareid Fastlandsamband AS ønsker likevel å gi en årlig rapportering til eierne i forbindelse med generalforsamlingen. I regnskapsloven blir en bedt om å bruke en annen betegnelse enn Årsberetning som var brukt tidligere. Styret har valgt å kalle dokumentet; Melding fra styret 2020.

Hareid Fastlandsamband AS sitt formål i h.h.t. vedtektene.

Selskapet sitt formål er å arbeide for realisering av planer om fast veisamband mellom Hareid og Sula og mellom Sula og Ålesund. Selskapet vil kunne gå inn i eller samarbeide med andre veisamband og/eller selskap som er tjenlige og av felles interesse for eierne.

Selskapets aktivitet i 2020.

Styrets og administrasjonens viktigste rolle er å sikre bredest mulig oppslutning om HAFAST. Dette for å sikre prosjektets fremdrift, og for å sikre at man velger en god teknisk/økonomisk løsning.

Høsten 2020 ble det gjort et omfattende arbeid for å skaffe mer kapital til selskapet for å sikre videre drift. Aksjekapitalen var nesten oppbrukt og en valgte da først å gjennomføre en kapitalnedsettelse til dekning av tidligere års tap, for deretter å gjennomføre en kapitalforhøyelse gjennom ny emisjon.

Vedtak om kapitalnedsettelse: I ekstraordinær generalforsamling avholdt 03.11.2020 ble det vedtatt nedsettelse av aksjekapitalen ved reduksjon av aksjens pålydende fra NOK 1 000 per aksje med NOK 900 per aksje til NOK 100 pr aksje. Kapitalnedsettelsen ble registrert i Foretaksregisteret 27.01.2021.

Vedtak om kapitalforhøyelse: I styremøte avholdt 03.12.2020 ble det vedtatt kapitalforhøyelse ved utstedelse av 1 425 nye aksjer, hver pålydende NOK 100 til tegningskurs NOK 1 000 per aksje. Kapitalforhøyelsen ble registrert i Foretaksregisteret 24.02.2021.

Kapitalnedsettelsen/-forhøyelsen gir en aksjekapital på kr. 901 200 bestående av 9 012 aksjer à kr. 100.

Kapitalnedsettelsen ble registrert i Foretaksregisteret 27.01.2021. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer vedtatt i styremøte 03.12.2020 utgjør totalt kr 1 425 000, og fordeles med kr 142 500 i aksjekapital og kr 1 282 500 i overkurs. Kapitalforhøyelsen ble registrert i Foretaksregisteret 24.02.2021.

Styret og daglig leder ønsker å fremheve den positive effekten av at sentrale aksjonærer valgte å bli med på emisjonen slik at selskapet fikk tilført kritisk viktig kapital.

Gjennom høsten hadde daglig leder og styreleder flere møter med sentrale politikere på Stortinget, i Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen. Videre har vi sendt inn konkrete skriftlige innspill/tilbakemeldinger til arbeidet med NTP.

I løpet av perioden har en benyttet egne kanaler og sosiale medier samt oppnådd ulike medieoppslag rundt milepæler i prosjektet. Det er skrevet kronikker og en har fått etablert nye nettsider i løpet av året.

Strategien er å informere bredt om sannsynlige effekter av et HAFAST-samband, med tanke på å sikre utviklingen av en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion med en døgnåpen forbindelse over Sulafjorden, til beste for innbyggerne og det verdiskapende, innovasjonspregede, omstillingsvillige næringslivet.

Styrets målsetting fremover

Statens Vegvesen har brukt tre år på å samle inn grunndata fra Sulafjorden og arbeidet har gått over i en ny fase. Nå er en over i fasen hvor ulike brukonsept over fjorden skal vurderes, teknisk, miljømessig, sikkerhetsmessig og økonomisk. Forprosjekt med kostnader skal være ferdig 2023.

Styret jobber nå for å få på plass videre planleggingsmidler til HAFAST i Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2028 og gjennom årlige bevilgningene over statsbudsjettet. Når det gjelder midler til oppstart av bygging av prosjektet så er målet at dette skal komme inn i NTP ved neste rullering som er om fire år, 2026.

Arbeidsmiljø og ytre miljø

Selskapet har en samarbeidsavtale med Næringsforeningen – Ålesundregionen angående innleie av daglig ledelse. Frem til juli 2020 var dette Bente Lund Jacobsen og fra august 2020 tok Lene Trude Solheim over. Selskapet driver ikke med virksomhet som virker forurensende på det ytre miljøet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2020 ligger vedlagt. Ved å gjennomføre nedsettelse av aksjekapitalen ved å redusere pålydende fra NOK 1000 per aksje med NOK 900 pr. aksje til NOK 100 pr. aksje, så har selskapet kapital til å dekke tap som ikke kan dekkes på annen måte. Emisjon med tilførsel av ny kapital, samt gavemidler som ventes inn i 2021, gir grunnlag for selskapet for videre drift.

Selskapet har i utgangspunktet en ukomplisert drift. I sitt arbeid for en realisering av HAFAST-sambandet har selskapet i hovedsak driftsutgifter knyttet til daglig ledelse, regnskap, revisjon og kjøp av diverse konsulentoppdrag knyttet til planlegging og utredninger

Resultatregnskapet viser et årsregnskap for 2020 med et underskudd på kr 892.975.

Balansen viser samlet sum gjeld og egenkapital på kr 1.439.973

Det er styret sin oppfatning at den fremlagte årsregnskap gir tilfredsstillende informasjon for å bedømme selskapet sin stilling og resultat. Forutsetningen for videre drift er til stede.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s